Privacyverklaring

Pagina

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van deze website (www.beeyond.nl) door jou. Het regelt het zichtbaar en onzichtbaar verzamelen en gebruik van jouw persoonsgegevens. Omdat het gebruik van persoonsgegevens in Nederland aan strikte voorwaarden gebonden is willen we je in deze verklaring informeren over het gebruik door ons en verzoeken wij jou deze privacyverklaring aandachtig door te lezen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van Beeyond. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere gebruikt worden met behulp van elektronische of geautomatiseerde middelen.

De soort persoonsgegevens

Op de pagina CONTACT kun je vinden welke soort gegevens wij zichtbaar over jou verzamelen. Hoewel het formulier zich richt tot ondernemingen, betreffen de zakelijke contactgegevens ook vaak persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres en of telefoonnummer. Daarnaast plaatst deze website ook cookies waarmee wij onzichtbaar persoonsgegevens over je verzamelen. Hierdoor kunnen wij onder andere de IP adressen en domeinnamen van de computers van websitebezoekers, de URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de aangevraagde bronnen, de gebruikte methode voor het aanvragen bij de server, de numerieke code van het antwoord van de server en andere parameters van het systeem en de IT omgeving van de websitebezoeker verzamelen en opslaan. Je vindt meer informatie over cookies in onze cookieverklaring.

Doel van dataverzameling

Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is om concrete informatie aan te kunnen bieden over onze Beeyond diensten. Zo worden de ingevulde contactgegevens door ons gebruikt om met jou of jouw bedrijf te communiceren. Daarnaast is het voor ons mogelijk om de gegevens te gebruiken voor statistische analyses in welke vorm dan ook, ook met het doel om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. In het geval wij gegevens willen gebruiken voor marketingcommunicatie uitingen, promotionele uitingen of markt- of tevredenheidsonderzoeken dan zullen we je eerst vragen om jouw toestemming omdat wij dit bij wet verplicht zijn.

Derden

Zoals je kunt opmaken uit onze website, bestaat Beeyond uit een geheel aan samenwerkende entiteiten en is het mogelijk dat jouw gegevens worden uitgewisseld binnen deze entiteiten. Dit zal enkel gebeuren als dit noodzakelijk is voor onze communicatie of de diensten die wij leveren aan jou. Jouw gegevens worden niet verkocht of overgedragen aan bedrijven die geen onderdeel uitmaken van Beeyond.

Opslag

De opslag en het inzien of ander gebruik van persoonsgegevens vindt plaats op servers die zich in Nederland bevinden. Mochten wij op enig moment toch besluiten dat de gegevens worden opgeslagen (en of op een andere manier gebruikt) buiten de Nederlandse grens dan zal dit in ieder geval altijd binnen de EU-zone gebeuren. Wij slaan gegevens die wij over jou verzamelen niet langer dan noodzakelijk.

Beveiliging

Uiteraard gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen om alle gegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Verwerking van persoonsgegevens van derden

Indien je namens jouw bedrijf gegevens verstrekt aan ons ben jij verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. In het geval je gegevens van ander personen dan jijzelf invult op de website ben je verplicht toestemming te hebben verkregen van de persoon om de gegevens aan ons door te geven.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage en eventueel correctie van de gegevens die Beeyond over jou bezit. In het geval dat jij dit wenst kan Beeyond de gegevens aan je tonen, aanpassen of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, verwijderen. Je kunt jouw verzoek dan richten aan:
Beeyond, tav: Lisette Baumann , Achtseweg Zuid 241C, 5651 GW Eindhoven.

Wij zullen op bovenstaande verzoeken binnen 2 weken schriftelijk antwoorden.